วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สู้

1. สุนทรียศาสตร์ คืออะไร
- สุนทรียศาสตร์ มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สุนทรียะ” แปลว่า “งาม” และ ศาสตร์ แปลว่า “วิชา” รวมแล้ว สุนทรียศาสตร์ จึงแปลว่า “วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม” ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Aesthetics”
- โบมกาเต้น (Alexander Gottlieb Baumgarten) ได้อธิบายคำว่า “Aisthesis” หมายถึง การรับรู้ทางความรู้สึก ซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีแห่งความงาม
- ตาตาร์กีวิคซ์ (Tatarkiewictz. 1970 : 1) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความหมายของสุนทรียศาสตร์ ไว้ว่า เป็นศาตร์ที่มีความหมายรวมอยู่ในเรื่องความงามและการรับรู้
- ซานตายานา (Santayana) คิดว่าสุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความรู้สึกซึ่งรวมถึงความรู้สึกในฝ่ายสุขและฝ่ายทุกข์
สรุป “สุนทรียศาสตร์” หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความงาม ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง ความงามทั้งทางธรรมชาติ และความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนรวมถึง ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับความรู้สึกทั้งสุข และทุกข์

2. ประโยชน์ของสุนทรียศาสตร์
- ช่วยเสริมสร้างความเจริญทางปัญญาจนสามารถหยั่งเห็นสัจธรรมและคุณค่าของความงาม
- ช่วยเสริมสร้างความเจริญทางอารมณ์ โดยสามารถควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และสามารถปรับตัวให้เข้าสังคมได้อย่างเป็นสุข
- ช่วยเสริมสร้างการรับรู้ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์จนเกิดคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ
- สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะ

3. สุนทรียศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไรในวิชาชีพ
- สุนทรียศาสตร์ มีประโยชน์อย่างมากในวิชาชีพพยาบาล เนื่องจาก การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความอดทนอย่างสูง ซึ่งจากประโยชน์ของสุนทรียศาสตร์ สามารถสร้างความเจริญทางอารมณ์ โดยสามารถควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถปรับตัวและพฤติกรรมให้เข้ากับสังคมได้อย่างเป็นสุขซึ่งจะเห็นได้ว่าสุนทรียศาสตร์ คือ ศิลปะ และความสวยงาม ความงดงามที่มีอยู่ในตัวของตนเองจะช่วยเสริมสร้างอารมณ์ของผู้ที่รักชอบศิลปะ เป็นผู้ที่มีจิตใจและอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ เหมาะสมอย่างมากที่จะนำ

ไม่มีความคิดเห็น: